RODO – kontrowersyjne badania alkomatem

Czy pracodawcy mogą prowadzić losowe kontrole trzeźwości pracowników? Czy będą mogli to robić po 4 maja, kiedy to zmieni się kodeks pracy na mocy ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO?

Poglądy prawników w tym temacie są bardzo rozbieżne. Część uważa, że RODO nie znajdzie zastosowania, jeśli pracodawca nie utrwali wyników badania alkomatem.

Inni zaś twierdzą, że w wyniku takiej kontroli dochodzi do zbierania danych osobowych przy czym nie wiadomo, czy są to dane zwykłe, czy wrażliwe (tzw. dane szczególnej kategorii). Problem polega bowiem na tym, że te ostatnie można przetwarzać tylko wtedy, gdy pracownik sam o to wystąpi.

Do tego dochodzą jeszcze ograniczenia wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z 26 października 1982 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.). W myśl jej przepisów do kontroli trzeźwości pracownika pracodawca powinien wezwać uprawniony organ (np. policję). Z reguły więc eksperci uznają, że pracodawca nie może sam przeprowadzić takiego badania. Ponadto twierdzi się, że badanie alkomatem może nastąpić tylko wtedy, gdy obiektywnie istnieją podstawy, by sądzić, że pracownik spożywał alkohol.

Doktor Maciej Kawecki, koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych, proponuje inne rozwiązanie problemu – po pierwsze, aby uznać, że przepisy kodeksu pracy są lex specialis w stosunku do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (a więc mają przed nimi pierwszeństwo), a po drugie, by zalegalizować losowe kontrole trzeźwości, traktując je jako jedną z dopuszczalnych form monitoringu. To by zaś oznaczało, że nie można dłużej opierać się na zgodzie pracownika, co dziś jest u pracodawców częstą praktyką.

Zdaniem niektórych prawników, RODO i kodeks pracy zablokują losowe badania alkomatem. W ich ocenie dane pochodzące z kontroli trzeźwości to dane wrażliwe (szczególnej kategorii).

Na Twitterze Maciej Karwacki – dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji – napisał, że nie jest to prawdą. Dlaczego? 

Aby uznać informacje zawarte w wynikach testów alkoholowych za dane szczególnych kategorii, musielibyśmy przyjąć, że są to dane dotyczące stanu zdrowia. Jednak fakt bycia pod wpływem alkoholu bądź nie, nie jest informacją o stanie zdrowia. W mojej ocenie nawet informacje zebrane wskutek zestawienia ze sobą wyników testów przeprowadzanych w dłuższym okresie nie mogą ujawniać informacji o stanie zdrowia. Natomiast mogą w niektórych przypadkach ujawnić informacje o nałogach, ale te nie są danymi szczególnych kategorii. RODO jest więc w tym zakresie spójne z definicją z dyrektywy obowiązującą uprzednio, a ponieważ obowiązuje już bezpośrednio i nie podlega w tym zakresie implementacji w Polsce, nałogi z definicji danych wrażliwych po prostu zniknęły. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że do gromadzenia zwykłych kategorii danych, do których należą informacje objęte testami alkoholowymi, stosuje się przepisy kodeksu pracy. Przeprowadzenie w mojej ocenie takich testów – o ile ma charakter ciągły i jest podyktowane zapewnieniem organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy bądź właściwym użytkowaniem udostępnionego pracownikowi sprzętu – będzie możliwe w oparciu o kodeks pracy.

Przykładem może być tu chociażby zawód kierowcy. Kontrole trzeźwości będą w tym przypadku jedną z czynności monitorujących pracę pracowników, do których pracodawcy – ze wskazanych powyżej względów – są uprawnieni w oparciu o regulacje kodeksu pracy.

Udostępnij ten post dalej!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Przeczytaj pozostałe wpisy na blogu!

Dokumentacja RODO

Prowadzenie dokumentacji ochrony danych to obowiązek, który nie ogranicza się do posiadania wewnętrznych procedur na wypadek kontroli UODO. Funkcją dokumentacji jest przede wszystkim uświadamianie pracowników, w jaki sposób powinni postępować z danymi

Czytaj więcej