Dobre praktyki

Kancelaria Prawno-Finansowa upowszechnia dobre praktyki dotyczące zapewnienia jakości szkoleń.

Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej.

I

1. Kancelaria Prawno-Finansowa posiada procedury do realizacji usługi szkoleniowej oraz referencje od Klientów poświadczające jakość dostarczonej usługi.
2. Kancelaria Prawno-Finansowa publikuje informacje o oferowanych usługach szkoleniowych na swojej stronie internetowej www.rodoochrona.pl.
– Firma określiła kryteria dotyczące rekrutacji i oceny kadry szkoleniowej.
– Firma dokonuje ewaluacji realizowanych szkoleń.
3. Kancelaria upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń.
– Kancelaria Prawno-Finansowa stosuje obowiązujące go przepisy prawne.
– Kancelaria Prawno-Finansowa zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się do usług szkoleniowych.
4. Firma terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe.
– Firma jest przygotowana do reagowania na sytuacje nieprzewidziane i zastrzeżenia Klientów.
– Kancelaria Prawno-Finansowa posiada procedurę oraz regulamin reklamacji świadczonych usług szkoleniowych. Regulamin opubliowany jest na stronie organizacji w postaci dokumentu Postępowanie reklamacyjne w Kancelarii Prawno-Finansowej Firma posiada procedurę postępowania w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności, jak np. nieobecność prowadzącego szkolenie.

II

Standardy dotyczące procesu świadczenia usługi szkoleniowej. 1. Szkolenie Otwarte
– Szkolenie otwarte realizowane przez Kancelarię Prawno-Finansową jest udokumentowane programem szkolenia.
– Firma określa kryteria dla grupy docelowej.
– Kancelaria Prawno-Finansowa informuje swoich Klientów w jakiej formie realizowane są oferowane przez nią zajęcia.
– Firma dostarcza Klientowi informacje dotyczące sylwetki prowadzącego zajęcia.
– Klient jest informowany w trakcie realizacji usługi o sposobie ewaluacji szkolenia.
2. Szkolenie zamknięte
– Kancelaria Prawno-Finansowa przygotowuje program szkolenia w uzgodnieniu z Klientem.
– Firma prowadzi badania ewaluacyjne.

Przed realizacją szkolenia:
– Kancelaria Prawno-Finansowa przedstawia Klientom danej usługi informację zawierającą minimum: miejsce, czas, program, harmonogram oraz inne informacje niezbędne uczestnikom szkolenia.

W trakcie realizacji szkolenia:
– Firma podczas rozpoczęcia szkolenia zawiera kontrakt z uczestnikami, przedstawia im ramy organizacyjne i logistyczne oraz prowadzącego/prowadzących zajęcia.
– Kancelaria Prawno-Finansowa podczas realizacji szkolenia realizuje działania pozwalające na zrealizowanie celów i programu szkolenia, w tym m.in. prowadzenie szkolenia w sposób adekwatny do rodzaju, programu i odbiorcy, z zachowaniem określonej koncepcji uczenia się.
Po zakończeniu realizacji szkolenia:
– Po zakończeniu szkolenia Kancelaria Prawno-Finansowa przeprowadza badania ewaluacyjne.
– Po przeprowadzeniu szkolenia Kancelaria Prawno-Finansowa wydaje potwierdzenia o uczestnictwie w szkoleniu w formie uzgodnionej z klientami.
– Po zakończonym szkoleniu Kancelaria Prawno-Finansowa wydaje raport w formie uzgodnionej z Klientem – rozmowy i/lub w formie pisemnej, który zawiera informację o: realizacji programu, osiągniętych celach, rekomendacje dalszych działań zgodnie z zasadą poufności danych dotyczących poszczególnych Uczestników.

III

Standardy dotyczące kompetencji kadry szkoleniowej.
1. Kancelaria Prawno-Finansowa posiada kadrę merytoryczną
2. W firmie pracuje osoba, która jest odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkoleń i dobór kadry odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkolenia
3. Kancelaria Prawno-Finansowa w sposób zaplanowany dba o rozwój merytoryczny swojej kadry.

IV

Standardy dotyczące organizacji i logistyki szkoleń.
1. Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację szkoleń.
2. Kancelaria Prawno-Finansowa organizuje szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia i higienę pracy umysłowej i fizycznej.
3. Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się w warunkach odpowiednich do celu i form prowadzenia szkoleń.
4. Oferowane przez Kancelarię szkolenia odbywają się przy wykorzystaniu różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych.
– Logistyka szkoleń oferowanych w Kancelarii Prawno-Finansowej jest uzgadniana z Klientami. Uzgodnienia obejmują m.in.: miejsce, datę, cenę wraz z informacją co dokładnie zawiera, warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji, podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia.
– Logistyka szkoleń jest zgodna z umową z klientami, umożliwiająca realizację celów szkoleniowych
– Kancelaria Prawno-Finansowa zapewnia uczestnikom szkoleń materiały oraz środki dydaktyczne.

Procedura zapewnienia jakości

Wewnętrzna procedura zapewnienia jakości w działalności szkoleniowej KANCELARII PRAWNO-FINANSOWEJ TATIANA EINBACHER uwzględniająca w szczególności realizację wykorzystanie wniosków z ewaluacji, procedurę reklamacji, procedurę postępowania w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności.

I

Misją Kancelarii Prawno-Finansowej Tatiana Einbacher w zakresie usług szkoleniowych jest prowadzenie szkoleń osób dorosłych w celu przygotowania i doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa i wymaganiami pracodawców. Priorytetem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie tych osób praktycznego stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Szybko zmieniające się przepisy prawa i warunki prowadzenia działalności gospodarczej wymagają ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych. Stawia to przed Kancelarią Prawno-Finansową wymóg prowadzenia bardzo aktywnej działalności szkoleniowej dla kadr zarządczych, jak i pracowników niższego szczebla, zgodnie z zasadami prawa, wiedzy, dobrej praktyki i etyki zawodowej.

II

Realizując misję Kancelaria Prawno-Finansowa dąży do zapewnienia słuchaczom usług na najwyższym poziomie edukacyjnym. W tym celu prowadzi działalność szkoleniową polegającą na organizowaniu kursów – projektów szkoleniowych realizowanych w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej. Realizacja wszystkich prowadzonych przez Kancelarię Prawno-Finansową szkoleń jest poprzedzona badaniem potrzeb, którego wyniki są opisane w postaci notatki zawierającej co najmniej:
• informacje o uczestnikach, w szczególności dotyczące wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia;
• informacje o oczekiwaniach zamawiającego, w szczególności dotyczące pożądanych rezultatów szkolenia i obszaru ich stosowania.

III

Działalność szkoleniowa Kancelarii Prawno-Finansowej realizowana w oparciu o przepisy prawa.
Dokumenty powstające w trakcie ewaluacji, wspierania i kontroli działalności szkoleniowej w Kancelarii (sprawozdania z przebiegu szkolenia, arkusze kontroli dokumentacji, arkusze obserwacji zajęć) bezpośrednio po ich sporządzeniu przedstawiane są trenerom.

IV

Działalność szkoleniowa prowadzona przez Kancelarię Prawno-Finansową polegająca na realizowaniu programów szkoleniowych w oparciu o środki unijne oparta jest o zasady zapisane w każdym projekcie. W szczególności:
1. Planuje się przedsięwzięcia, których zakres tematyczny jest przygotowywany w oparciu o publikowane badania w zakresie potrzeb szkoleniowych rynku oraz o dokonywane wewnętrzne badania ankietowe i wynikające stąd wnioski.
2. W czasie szkolenia realizowane są potrzeby uczestników szkoleń zdiagnozowane poprzez badanie oczekiwań u części słuchaczy przed rozpoczęciem szkolenia.
3. W trakcie realizowanych projektów prowadzone są badania związane z jakością udzielanego wsparcia (ankiety badania postaw początkowych i końcowych PRE-TEST, POST-TEST, konsultacje telefoniczne oraz mailowe– ewaluacja projektu z perspektywy czasu oraz przydatności nabytych kwalifikacji), badany jest poziom satysfakcji uczestników. O wynikach oceny wykładowcy są informowani na bieżąco, co pozwala na doskonalenie ich warsztatu pracy.
4. Na zakończenie projektu przygotowywany jest raport ewaluacyjny, który jest istotnym dokumentem sumującym doświadczenia z realizacji projektu.

V

W Kancelarii Prawno-Finansowej przestrzegana jest następująca procedura reklamacji stosowana w sytuacjach, w których szkolenie nie spełniło oczekiwań odbiorców:
1. W fazie rekrutacji słuchacz ma prawo do zapoznania się z harmonogramem zajęć i wykazem wykładowców, którzy będą prowadzić zajęcia na danym kursie.
2. W przypadku, kiedy poziom szkolenia jednodniowego (inaczej kursu-szkolenia) nie spełnił oczekiwań, słuchacz może ubiegać się o umożliwienie Mu udziału w innym szkoleniu o tej samej lub zbliżonej tematyce w okresie jednego roku od daty złożenia reklamacji.
3. Warunkiem uznania reklamacji złożonej po kursie jednodniowym (inaczej kursie – szkoleniu) jest:
– pisemne zgłoszenie reklamacji wraz z uzasadnieniem w Kancelarii Prawno-Finansowej bezpośrednio po zakończeniu szkolenia, to znaczy do dwóch dni od zakończenia szkolenia.
– opinia słuchaczy wyrażona w postaci wypełnionej Ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu danego kursu-szkolenia, wyrażona w skali punktowej od 1 – 6, wynosi średnio mniej niż cztery punkty po obliczeniu wartości z całej ankiety.
4. W przypadku, kiedy poziom kursu trwającego dłużej niż 5 dni nie spełnia oczekiwań jego uczestnika – po uczestniczeniu w 20% zajęć słuchacz może złożyć pisemną reklamację wraz z uzasadnieniem w Kancelarii Prawno-Finansowej. Po odbyciu większej ilości zajęć na danym kursie reklamacje nie będą rozpatrywane
5. W niniejszym regulaminie rozpatrywane będą indywidualnie przez Tatianę Einbacher w terminie 1 tygodnia od dnia złożenia pisemnej reklamacji.

VI

W przypadku nieobecności osoby prowadzącej szkolenie właściciel Kancelarii Prawno-Finansowej:
1. Organizuje zastępstwo za nieobecnego wykładowcę do realizacji zaplanowanego tematu zajęć,
2. Organizuje zastępstwo za nieobecnego wykładowcę, który może realizować treści kształcenia wynikające z programu zajęć, ale przewidziane do realizacji w innym terminie,
3. Odwołuje zaplanowane zajęcia drogą elektroniczną, telefoniczną, a w przypadkach szczególnych (nagłych) poprzez upoważnionego pracownika, bezpośrednio przed zajęciami, ustalając jednocześnie ze słuchaczami nowy termin odbycia odwołanych zajęć.

VII

W wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności związanych z brakiem dostępu słuchaczy do budynku lub wyznaczonej sali, Kancelaria wynajmuje sale w innym budynku/instytucji lub odwołuje zajęcia drogą elektroniczną, telefoniczną a w przypadkach szczególnych (nagłych) poprzez upoważnionego pracownika, bezpośrednio przed zajęciami, ustalając jednocześnie ze słuchaczami nowy termin odbycia odwołanych zajęć.